Torna alla lista

Cyber Security Consultant

Sede:
Tirana

Azienda:
Beta Balkan Team

Siamo alla ricerca di un Cyber Security Consultant per la nostra sede a Tirana Kerkojme nje Konsulent Sigurie Kibernetike per zyren tone ne Tirane.

Descrizione del lavoro:
La risorsa da inserire collaborerà con il team italiano che si occupa di sicurezza informatica nell’ambito della protezione dei dati e nella gestione del rischio.

 Competenze ed esperienze richieste:

 • Buona conoscenza dei sistemi informatici e delle reti;
 • Preferibilmente, aver frequentato corsi di laurea o di altro tipo in tema di Cyber Security;
 • Avere conoscenze sufficienti in merito ai principali framework di riferimento per la cyber security (NIST, Cis Controls, ISO 27001 etc.);
 • Capacità di redazione di documenti tecnici, compresi manuali d'uso per utenti;
 • Capacità di progettazione di sistemi di sicurezza che consentano di proteggere le informazioni;
 • Capacità di generare dei report su incident ed attacchi;
 • Capacità di gestione e controllo dei rischi in ambito IT;
 • Essere aggiornato sulle moderne minacce cibernetiche alle infrastrutture IT;
 • Proattività e propensione al problem solving;
 • Capacità comunicative.

 

Competenze linguistiche:

 • Italiano, albanese;
 • Preferenziale: inglese.

Tipo di contratto

 • Orario: full-time;
 • Sede di lavoro: Tirana, con possibilità di formazione iniziale in Italia e possibilità di trasferte saltuarie in Italia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Përshkrimi i punës:

Burimi që do të përfshihet do të bashkëpunojë me ekipin italian që merret me sigurinë e IT në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe menaxhimit të rrezikut.

 

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

 • Njohuri të mira të sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike;
 • Mundësisht të keni ndjekur diploma ose kurse të tjera në fushën e Sigurisë Kibernetike;
 • Të ketë njohuri të mjaftueshme për kornizat kryesore të referencës për sigurinë kibernetike (NIST, Cis Controls, ISO 27001 etj.);
 • Aftësia për të hartuar dokumente teknike, duke përfshirë përdorimin për përdoruesit;
 • Aftësia për të projektuar sisteme sigurie që lejojnë mbrojtjen e informacionit;
 • Aftësia për të gjeneruar raporte për incidente dhe sulme;
 • Aftësitë e menaxhimit dhe kontrollit të rrezikut të TI-së;
 • Jini të vetëkënaqur për kërcënimet moderne kibernetike ndaj infrastrukturave të TI-së;
 • Proaktiviteti dhe prirja për zgjidhjen e problemeve;
 • Aftesi komunikimi.

 

Aftësitë gjuhësore:

 • Italisht, shqip;
 • Preferohet: Anglisht.

Lloji i kontratës

 • Orari: me kohë të plotë;
 • Vendi i punës: Tiranë, me trajnim fillestar në Itali; mundësia e udhëtimeve të herëpashershme në Itali.

Powered by
GO Infoteam