Sviluppatore software senior - Tirana

Siamo alla ricerca di un programmatore esperto nel linguaggio di programmazione PHP, per la nostra sede di Tirana. - Kërkojmë një programues me përvojë në gjuhën e programimit PHP.

Siamo alla ricerca di un programmatore esperto nel linguaggio di programmazione PHP, per la nostra sede di Tirana.

Descrizione del lavoro:
Siamo alla ricerca di brillanti professionisti con esperienza nell'ambito della progettazione e dello sviluppo di applicativi verticalizzati.
Il candidato, in possesso di laurea in ingegneria informatica o equivalente, deve aver maturato almeno 3 anni di esperienza su sviluppo di applicativi web based nelle tecnologie PHP/MySql.

 

Principali attività:

 1. seguire la progettazione e lo sviluppo di nuovi applicativi mediante il framework proprietario aziendale;
 2. manutenere applicativi già sviluppati dall'azienda ed in uso presso i clienti;
 3. suggerire ed apportare migliorie alle tecnologie utilizzate e rinnovare il framework aziendale.

 

Competenze ed esperienze richieste:

 • ottima capacità di progettazione e implementazione di classi ed oggetti in PHP 5 o superiore;
 • buona conoscenza delle teorie dei database e del linguaggio SQL;
 • conoscenza del linguaggio JavaScript e suo debug;
 • conoscenza del linguaggio TypeScript;
 • comprensione e conoscenza delle cosiddette tecnologie "AJAX", librerie JQuery e framework UI Bootstrap, Angular;
 • profonda conoscenza di CSS ver. 2 e 3;
 • conoscenza dei principali designer pattern e dei principi SOLID di sviluppo orientato agli oggetti;
 • ottima comprensione, perfetta progettazione e impeccabile produzione di documenti (X)HTML;
 • approfondita conoscenza del formato XML (schema, DTD, namespace, entities, ...) e implementazione di webservices SOAP e RESTFUL;
 • ottima conoscenza del sistema operativo Linux (distribuzioni server CentOS o Debian);
 • conosecenza di architetture cloud based ed utilizzo di strumenti come NGINX, Redis, Amazon AWS, etc..

 

Competenze linguistiche:

 • Italiano, albanese.
 • Preferenziale: inglese.

 

Tipo di contratto

 • Orario: full-time;
 • Sede di lavoro: Tirana, con formazione iniziale in Italia; possibilità di trasferte saltuarie in Italia.

 

 

 


 

 

Kërkojmë një programues me përvojë në gjuhën e programimit PHP.

 

Përshkrimi i punës:

Ne jemi në kërkim të profesionistëve të shkëlqyer me përvojë në projektimin dhe zhvillimin e aplikacioneve të vertikalizuara.
Kandidati, i cili duhet të zotërojë një diplomë në inxhinieri kompjuterike ose ekuivalente, duhet të ketë fituar të paktën 3 vjet përvojë në zhvillimin e aplikacioneve në web të bazuara në teknologjitë PHP/MySql.


Aktivitetet kryesore:

 1. Ndjekja e programimit  dhe zhvillimit të aplikacioneve të reja përmes framework pronë të shoqërisë;
 2. Mirëmbajtja e aplikacioneve të zhvilluara tashmë nga shoqëria dhe në përdorim të klientëve;
 3. Sugjerimi dhe sjellja e  përmirësimeve në teknologjitë e përdorura dhe rinovimi i framework të shoqërisë. 

 

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

 • Aftësi të shkëlqyera për të projektuar dhe zbatuar klasa dhe objekte në PHP 5 ose më të lartë;
 • Njohuri të mira të teorive të bazës së të dhënave dhe gjuhës SQL;
 • Njohje e gjuhës JavaScript dhe korrigjimi i saj;
 • Njohuri të gjuhës TypeScript;
 • Të kuptuarit dhe njohuritë e të ashtuquajturave teknologjitë "AJAX", bibliotekat JQuery dhe framework UI Bootstrap, Angular;
 • Njohuri të thella të CSS ver. 2 dhe 3;
 • Njohuri për modelet kryesore të projektuesit dhe parimet SOLID të zhvillimit të orientuar nga objekti;
 • Kuptim i shkëlqyer, projektim perfekt dhe prodhim i përsosur i dokumentave (X)HTML;
 • Njohuri të thelluara të formatit XML (skema, DTD, hapësira e emrave, entitetet, ...) dhe implementimi i shërbimeve të internetit SOAP dhe RESTFUL;
 • Njohuri të shkëlqyera të sistemit operativ Linux (shpërndarjet e serverave CentOS ose Debian);
 • Njohuri për arkitekturat cloud based në përdorimin e mjeteve të tilla si NGINX, Redis, Amazon AWS, etj.

 

Aftësitë gjuhësore:

 • Italiasht, shqip.
 • Preferohet: Anglisht.

 

Lloji i kontratës

 • Orari: me kohë të plotë;
 • Vendi i punës: Tiranë, me trajnim fillestar në Itali; mundësia e udhëtimeve të herëpashershme në Itali.

 Powered by
GO Infoteam