Senior .NET Developer - PRO/C# - Tirana

Siamo alla ricerca di un professionista da inserire all’interno della Software Factory della Business Unit EMergency & Crisis Management, per la nostra sede di Tirana. - Ne po kërkojmë një profesionist për t’u përfshirë në brendësi të Software Factory të Njësisë së Biznesit të Emergjencave dhe Menaxhimit të Krizave.

La BU è dedicata allo sviluppo della Suite 1st, piattaforma software leader in Italia nel settore della gestione delle Centrali Operative di Emergenza/Urgenza e in uso presso clienti internazionali in Europa e in America.

ll candidato selezionato verrà inserito all'interno della BU dedicata alle soluzioni di nuova generazione per la piattaforme Life 1st, Help 1st, Satefy 1st e Control 1st.

 

Descrizione del lavoro: 

Desideriamo incontrare un professionista con solida esperienza, in grado di relazionarsi in maniera incisiva con tutti i colleghi dei Team di lavoro e con i referenti di prodotto.

Il/La nuovo/a collega si occuperà di analisi e programmazione, di supporto alla progettazione, sulla base di specifiche funzionali ed indicazioni architetturali ricevute. Sarà inoltre responsabile della corretta realizzazione e della qualità del codice prodotto e della relativa documentazione tecnica a corredo.

 

Competenze ed esperienze richieste:

 • Esperienza di almeno cinque anni nell’analisi e programmazione di soluzioni Client Server e Web
 • Ottima padronanza della logica della Programmazione ad oggetti e Desgin Pattern
 • Ottima conoscenza del framework .NET
 • Accesso ai dati attraverso Entity Framework e ADO.NET
 • Buona conoscenza di almeno un Database Management System (SQL-Server e/o ORACLE)
 • Padronanza della programmazione dinamica e funzionale (Reflection, Lambda, Delegates, Expression trees e DLR)
 • Conoscenza di Linq, WCF, WPF e MVC

 

Requisiti graditi:

 • Laurea in Ingegneria Informatica/Matematica/Fisica
 • Conoscenza architettura a microservizi
 • Conoscenza della programmazione front-end WEB (Angular (>2), HTML 5, CSS3, …)

 

Competenze linguistiche:

 • Italiano, albanese.
 • Facoltativo: inglese.

Tipo di contratto

 • Orario: full-time;
 • Sede di lavoro: Tirana, con formazione iniziale in Italia; possibilità di trasferte saltuarie in Italia.

 

 


 

 

Ne po kërkojmë një profesionist për t’u përfshirë në brendësi të Software Factory të Njësisë së Biznesit të Emergjencave dhe Menaxhimit të Krizave . BU i është përkushtuar zhvillimit të Suite 1st, platformës kryesore e software në Itali në sektorin e menaxhimit të Qendrave të Operative të Emergjencave/Urgjencave dhe në përdorim nga klientët ndërkombëtarë në Evropë dhe Amerikë.

Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në BU që i dedikohet zgjidhjeve të gjeneratës së re për platformat Life 1st, Help 1st, Satefy 1st dhe Control 1st.

 

Përshkrimi i punës:

Ne duam të takojmë një profesionist me përvojë të konsoliduar, të aftë për të komunikuar në mënyrë të saktë me të gjithë kolegët e ekipeve të punës dhe me përfaqësuesit e produktit.

Kolegu i ri do të merret me analiza dhe programim, do të mbështesë projektimin, në bazë të specifikimeve funksionale dhe udhëzimeve arkitekturore të marra. Ai do të jetë gjithashtu përgjegjës për krijimin dhe cilësinë e kodit të produktit dhe dokumentacionit teknik shoqërues përkatës.

 

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

 • Eksperiencë prej të paktën pesë vjet në analizën e programimit të zgjidhjeve të Client Server dhe Web;
 • Zotërim i shkëlqyer i logjikës së Programimit të Orientuar me Objekte;
 • Njohuri shumë të mira framework.NET;
 • Hyrje në të dhëna nëpërmjet Entity Framework dhe ADO.NET;
 • Njohje të mirë të paktën një Database Management System (SQL-Server dhe/ose ORACLE); 
 • Zotërim të programimit nëpërmjet Reflection, Lambda, delegates, Expression trees dhe DLR;
 • Njohje të Linq, WCF; WPF dhe MVC.


Kushtet e preferuara: 

 • Diplomë në Inxhinieri Kompjuterike / Matematikë / Fizikë;
 • Njohuri të arkitektura e mikroshërbimeve;
 • Njohuri të programimit front-end Web (Angular (>2), HTML 5, CSS3, ......);

Aftësitë gjuhësore:

 • Italisht, shqip.
 • Fakoltative: Anglisht.

Lloji i kontratës

 • Orari: me kohë të plotë;
 • Vendi i punës: Tiranë, me trajnim fillestar në Itali; mundësia e udhëtimeve të herëpashershme në Itali.

 Powered by
GO Infoteam