Senior .NET Developer - PRO/C# - Tirana

Siamo alla ricerca di un professionista da inserire all’interno della Software Factory della Business Unit EMergency & Crisis Management, per la nostra sede di Tirana. - Ne po kërkojmë një profesionist për t’u përfshirë në brendësi të Software Factory të Njësisë së Biznesit të Emergjencave dhe Menaxhimit të Krizave.

Siamo alla ricerca di un professionista da inserire all’interno della Software Factory della Business Unit EMergency & Crisis Management, per la nostra sede di Tirana. La BU è dedicata allo sviluppo della Suite 1st, piattaforma software leader in Italia nel settore della gestione delle Centrali Operative di Emergenza/Urgenza e in uso presso clienti internazionali in Europa e in America.

ll candidato selezionato verrà inserito all'interno della BU dedicata alle soluzioni di nuova generazione per la piattaforme Life 1st, Help 1st, Satefy 1st e Control 1st.

 

Descrizione del lavoro: 

Desideriamo incontrare un professionista con solida esperienza, in grado di relazionarsi in maniera incisiva con tutti i colleghi dei Team di lavoro e con i referenti di prodotto.

Il/La nuovo/a collega si occuperà di analisi e programmazione, di supporto alla progettazione, sulla base di specifiche funzionali ed indicazioni architetturali ricevute. Sarà inoltre responsabile della corretta realizzazione e della qualità del codice prodotto e della relativa documentazione tecnica a corredo.

 

Competenze ed esperienze richieste:

 • Esperienza di almeno cinque anni nell’analisi e programmazione di soluzioni Client Server e Web
 • Ottima padronanza della logica della Programmazione ad oggetti e Desgin Pattern
 • Ottima conoscenza del framework .NET
 • Accesso ai dati attraverso Entity Framework e ADO.NET
 • Buona conoscenza di almeno un Database Management System (SQL-Server e/o ORACLE)
 • Padronanza della programmazione dinamica e funzionale (Reflection, Lambda, Delegates, Expression trees e DLR)
 • Conoscenza di Linq, WCF, WPF e MVC

 

Requisiti graditi:

 • Laurea in Ingegneria Informatica/Matematica/Fisica
 • Conoscenza architettura a microservizi
 • Conoscenza della programmazione front-end WEB (Angular (>2), HTML 5, CSS3, …)

 

Competenze linguistiche:

 • Italiano, albanese.
 • Preferenziale: inglese.

Tipo di contratto

 • Orario: full-time;
 • Contratto a tempo indeterminato;
 • Sede di lavoro: Tirana, con formazione iniziale in Italia; possibilità di trasferte saltuarie in Italia.

 

 


 

 

Ne po kërkojmë një profesionist për t’u përfshirë në brendësi të Software Factory të Njësisë së Biznesit të Emergjencave dhe Menaxhimit të Krizave . BU i është përkushtuar zhvillimit të Suite 1st, platformës kryesore e software në Itali në sektorin e menaxhimit të Qendrave të Operative të Emergjencave/Urgjencave dhe në përdorim nga klientët ndërkombëtarë në Evropë dhe Amerikë.

Kandidati i përzgjedhur do të përfshihet në BU që i dedikohet zgjidhjeve të gjeneratës së re për platformat Life 1st, Help 1st, Satefy 1st dhe Control 1st.

 

Përshkrimi i punës:

Ne duam të takojmë një profesionist me përvojë të konsoliduar, të aftë për të komunikuar në mënyrë të saktë me të gjithë kolegët e ekipeve të punës dhe me përfaqësuesit e produktit.

Kolegu i ri do të merret me analiza dhe programim, do të mbështesë projektimin, në bazë të specifikimeve funksionale dhe udhëzimeve arkitekturore të marra. Ai do të jetë gjithashtu përgjegjës për krijimin dhe cilësinë e kodit të produktit dhe dokumentacionit teknik shoqërues përkatës.

 

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

 • Eksperiencë prej të paktën pesë vjet në analizën e programimit të zgjidhjeve të Client Server dhe Web;
 • Zotërim i shkëlqyer i logjikës së Programimit të Orientuar me Objekte;
 • Njohuri shumë të mira framework.NET;
 • Hyrje në të dhëna nëpërmjet Entity Framework dhe ADO.NET;
 • Njohje të mirë të paktën një Database Management System (SQL-Server dhe/ose ORACLE); 
 • Zotërim të programimit nëpërmjet Reflection, Lambda, delegates, Expression trees dhe DLR;
 • Njohje të Linq, WCF; WPF dhe MVC.


Kushtet e preferuara: 

 • Diplomë në Inxhinieri Kompjuterike / Matematikë / Fizikë;
 • Njohuri të arkitektura e mikroshërbimeve;
 • Njohuri të programimit front-end Web (Angular (>2), HTML 5, CSS3, ......);

Aftësitë gjuhësore:

 • Italisht, shqip.
 • Preferohet: Anglisht.

Lloji i kontratës

 • Orari: me kohë të plotë;
 • Kontratë me kohë të pakufizuar;
 • Vendi i punës: Tiranë, me trajnim fillestar në Itali; mundësia e udhëtimeve të herëpashershme në Itali.

 Powered by
GO Infoteam