IT Help Desk di I livello - Tirana

Siamo alla ricerca di un operatore per supporto tecnico remoto, per la nostra sede di Tirana, in ambito software gestionale - Kërkojmë një operator për mbështetje teknike në distancë në fushën e software të menaxhimit

Siamo alla ricerca di un operatore per supporto tecnico remoto, per la nostra sede di Tirana, in ambito software gestionale

Descrizione del lavoro:
Siamo alla ricerca di persone interessate al mondo IT, con esperienza in ambito customer care.
Il candidato verrà inserito all'interno del gruppo di help desk e si occuperà di supporto utenti e di customer service sulle applicazioni e piattaforme supportate dall'azienda. 

 

Principali attività:

 1. gestire le richieste help desk di primo livello tramite ticket o telefono;
 2. intervenire con strumenti di condivisione remota del desktop per assistere i clienti;
 3. eseguire eventuali escalation al team di supporto tecnico di secondo livello;
 4. formare i clienti sull’utilizzo del software;
 5. contribuire ad alimentare i sistemi di FAQ aziendali con i casi di richieste più comuni.

Competenze ed esperienze richieste:

 • Esperienza in ambito customer service
 • Conoscenza dell’informatica;
 • Ottime capacità comunicative;
 • Ottima predisposizione all’ascolto e alla comprensione delle richieste del cliente;
 • Puntualità.

Competenze linguistiche:

 • Italiano, albanese.

Tipo di contratto

 • Orario: part-time, con possibilità di passaggio a full-time;
 • Sede di lavoro: Tirana, con formazione iniziale in Italia; possibilità di trasferte saltuarie in Italia.

 

 


 

 

Kërkojmë një operator për mbështetje teknike në distancë në fushën e software të menaxhimit 

 

Përshkrimi i punës:

Ne kërkojmë njerëz të interesuar për botën e IT, me përvojë në fushën e kujdesit ndaj klientit.

Kandidati do të përfshihet në grupin e ndihmës dhe do të merret me mbështetjen e përdoruesve dhe shërbimin ndaj klientit në aplikacionet dhe platformat e mbështetura nga shoqëria.

 

Aktivitetet kryesore:

 1. Menaxhimi i kërkesave  të Help Desk të  nivelit të parë, nëpërmjet biletës ose telefonit;
 2. Ndërhyrja me mjetet e ndarjes në distancë të desktopit për të ndihmuar klientët;
 3. Kryejrja në ekip, në çdo përshkallëzim, të mbështetjes teknike të nivelit të dytë;
 4. Trajnimi i klientëve për përdorimin e softuerit;
 5. Kontribut në ndihmë të shoqërisë për të furnizuar sistemet FAQ me rastet më të zakonshme të kërkesave.

Aftësitë dhe përvoja e kërkuar:

 • Përvojë në fushën e shërbimit ndaj klientit
 • Njohuri të teknologjisë së informatikës;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese;
 • Predispozicion i shkëlqyer për të dëgjuar dhe kuptuar kërkesat e klientëve;
 • Përpikëri.

Aftësitë gjuhësore:

 • Italisht, shqip.

Lloji i kontratës

 • Orari: Me kohë të pjesshme, me mundësi kalimi në orar të plotë;
 • Vendi i punës: Tiranë, me trajnim fillestar në Itali; mundësia e udhëtimeve të herëpashershme në Itali.

 

 Powered by
GO Infoteam